wij behartigen de belangen van huurders en bewoners

Voor elkaar

 

Dit is de website van de Huurdersraad Maarn-Maarsbergen.

Huurdersraad Maarn-Maarsbergen informeert en raadpleegt de huurders van WBV Maarn over zaken die huurders aangaan en behartigt hun belangen in het overleg met diverse partijen en ondersteunt huurders zonodig in contact met de Woningbouwvereniging Maarn en andere organisaties.

Onder Agenda vindt u het overzicht van alle vergaderingen waar onze aanwezigheid gewenst of noodzakelijk is.

ACTUEEL

18 04 2024 Infographic Prestatieafspraken 2023

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft afspraken gemaakt met de woningcorporaties Woningstichting Maarn, Rhenam Wonen en NabijWonen (samen de Federatie) en met hun huurdersorganisaties Huurdersraad Maarn en Maarsbergen, Huurdersplatform Amerongen en omstreken en de HBV Nabij Wonen over de prestaties en bijdrage die zij leveren op de Woonvisie van de gemeente.

Voor de periode 2023 tot 2028 hebben de zeven partijen met elkaar opgeschreven welke ambities zij hebben en welke doelen zij willen realiseren op het gebied van betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, wonen (met zorg) en leefbaarheid.

In bijgevoegde infographic wordt op hoofdlijnen weergegeven wat de resultaten van de prestatieafspraken zijn voor 2023.

Klik hier om de Infographic te zien

 

02 04 2024 Huurbeleid 2024

Vanaf 1 juli 2024 worden de huren weer aangepast. In de nationale prestatieafspraken hebben brancheorganisatie Aedes van de woningcorporaties, de Woonbond, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het Rijk vastgelegd dat de huren in 2024 maximaal verhoogd mogen worden met 5,8% en gemiddeld met 5,3%. Woningstichting Maarn kiest ervoor de huren te laten stijgen met 5,5, 5,3 of 5,0% afhankelijk van de huidige huur ten opzichte van maximale huur. Er wordt geen inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast. Onder de linkjes leest u de briefwisseling tussen Woningstichting Maarn en Stichting Huurdersraad Maarn Maarsbergen.

Voorstel huurverhoging Woningstichting Maarn

Gekwalificeerd advies Stichting Huurdersraad Maarn Maarsbergen

Definitief voorstel Woningstichting Maarn

17 01 2024 Wonen op UH

 Bijeenkomst over ‘Wonen op UH – We doen het samen! Deel II

Naar goed gebruik nodigen de gezamenlijke corporaties van de gemeente Utrechtse Heuvelrug college en raadsleden van de Utrechtse Heuvelrug uit om samen te praten over de vraagstukken waar we samen voor staan als het gaat om volkshuisvesting en wonen. Deze keer hebben we Peter Boelhouwer, hoogleraar aan de TU Delft, gevraagd om ons mee te nemen wat er op dit vlak zoal speelt. Gezamenlijk maken we de vertaling naar de situatie in onze gemeente.

Bijgevoegd een aantal quizvragen met antwoorden en een toelichting.

03 11 2023 Toekomst Wbv Maarn 3

De Huurdersraad en de toekomst van Woningbouwverenging Maarn. Stand van zaken 3 november 2023

De Huurdersraad heeft zich de afgelopen maanden intensief bezig gehouden met de toekomst van Woningbouwvereniging Maarn. Zoals we inmiddels weten heeft het bestuur de voorkeur uitgesproken een fusie aan te willen gaan met Nabij Wonen. Dat is de naam van de corporatie die per 1-1-2024 ontstaat na de fusie tussen Heuvelrug Wonen en de RK Zeist. We vinden het belangrijk het bestuur en de RvC mee te geven wat belangrijk is voor huurders in de keuze van een fusiepartner en de afspraken die later gemaakt gaan worden.

 Enquête

Daarom hebben we vlak na de zomer een  enquête uitgezet onder alle huurders van de Woningbouwvereniging in Maarn en Maarsbergen. Daaruit is gebleken dat de huurders over het algemeen redelijk tevreden zijn over hoe de dienstverlening en het onderhoud dit moment gaat. Heuvelrug Wonen voert dat op dit moment uit. Wel zijn er verbeterpunten naar voren gekomen. Zoals het nakomen van afspraken en  terugbellen. Beter moet ook de regie op onderhoud. Die ligt nu grotendeels bij de huurders en niet bij Heuvelrug Wonen. Ook is er veel meer behoefte aan verbetering van de duurzaamheidsmaatregelen zoals het aanbrengen van isolatie en zonnepanelen. U heeft ook aangegeven wat belangrijk is voor de toekomst: een stevige Huurdersraad die uw belangen inbrengt. Ook is er behoefte aan  een loket in Maarn met vaste medewerkers  op vaste momenten en goed contact met de bestuurder. De plannen voor Tuindorp moeten vooral doorgaan, liefst nog met meer kwaliteitsverbetering dan nu in de plannen staat.

Klankbordgroep

Op basis van mensen die zich aangemeld hebben in de enquête, is er een klankbordgroep voor de Huurdersraad ingericht met maar liefst acht huurders. Dat is fijn omdat we met deze groep kunnen afstemmen wat belangrijk is voor de komende tijd en waar we vooral op moeten letten als er voorstellen komen rondom de fusie.

Gesprekken met Camiel Schuurmans, beoogd bestuurder Nabij Wonen

De Huurdersraad heeft inmiddels twee gesprekken gevoerd met de beoogd bestuurder van Nabij Wonen, Camiel Schuurmans. Doel van deze gesprekken is er achter te komen in hoeverre Nabij Wonen straks een andere organisatie en dienstverlening wil bieden dan Heuvelrug Wonen nu doet. De klankbordgroep heeft ons flink wat vragen meegegeven waar we ook nog een schriftelijke reactie op krijgen van de heer Schuurmans. Belangrijk is dat Nabij Wonen straks daadwerkelijk nabij haar huurders wil staan. Dus ook met een vast team en een plek in Maarn-Maarsbergen. En dat de financiële mogelijkheden zo ruim zijn dat onderhoud en verduurzaming, en de plannen voor Tuindorp uitgevoerd kunnen worden.

Algemene Ledenvergadering en Huurdersraad

De Huurdersraad heeft geen formele rol in de Algemene Ledenvergadering waarin een besluit wordt genomen over het omzetten van de vereniging naar een stichting. Onze rol komt pas later. Als Wbv Maarn omgezet is naar een stichting en daardoor kan fuseren met Nabij Wonen, dan beoordelen wij de gezamenlijke plannen. En daar gebruiken we dan weer alle input voor die ons aangereikt is via de enquête en door de klankbordgroep.

31 10 2023 Woonbond Provinciale Vergadering Utrecht

Op 31 oktober was er weer een provinciale vergadering van de Woonbond in Utrecht. Al ruim 5 jaar vertegenwoordigt Esmeralda Lopez hierbij de Huurdersraad Maarn Maarsbergen. De Woonbond bespreekt actuele onderwerpen en legt die voor aan de leden. Tweemaal per jaar vinden deze vergaderingen plaats in Utrecht.

21 09 2023 Presentatie uitkomst enquête fusieonderzoek

Op 21 september zijn de uitkomsten van de enquête gepresenteerd en is ingegaan op hoe het proces naar een mogelijke fusie zal verlopen. In totaal hebben 128 huurders de enquête ingevuld, dat is ruim 40%. Op dit moment is er nog geen fusiepartner bekend maar wij verwachten dat de bestuurder binnen twee tot drie weken zijn voorkeurspartner presenteert aan de ALV (Algemene Ledenvergadering). Hierna zullen eerst de leden van de Woningbouwvereniging moeten instemmen met een fusie, het omzetten van de vereniging naar een stichting en het aanpassen van de statuten. Vervolgens zal de de Huurdersraad om een zienswijze en instemming gevraagd worden.

De enquête.

Het beeld dat de enquête oproept werd breed herkend. Er gaat veel goed maar er gaat ook regelmatig iets niet goed. Vooral bij de dienstverlening gaf men aan dat het regelmatig voorkomt dat men bot vangt. De regie en controle door de Wbv bij onderhoudsprojecten wordt gemist. En over de verduurzaming zijn veel klachten. Over de toekomst is men helder: het moet op veel fronten beter dan het nu gaat. Vooral de verduurzaming, nieuwbouw en een vast aanspreekpunt voor en in Maarn vindt men belangrijk. Ook hecht iedereen veel belang aan een stevige, lokaal gewortelde Huurdersraad.

Onder deze link vindt u de presentatie met uitkomsten van de enquête

14 07 2023 Toekomst Wbv Maarn 2

Zoals u wellicht weet onderzoekt Wbv Maarn op dit moment of fusie met een andere corporatie mogelijk is. Het doel van het onderzoek is te kijken of de toekomst van de sociale huisvesting in Maarn en Maarsbergen met een fusie gunstiger is dan nu het geval is. U heeft hierover kunnen lezen in de Nieuwsbrief van juli 2023.

 

05 05 2023 Toekomst Wbv Maarn

Op 17 april organiseerde de Wbv Maarn een informele ALV (Algemene Ledenvergadering) voor zowel leden als huurders. De avond werd door veel mensen bezocht, de zaal zat vol. De bestuurder legde uit dat hij van mening is dat hij een fusie met een andere corporatie de beste optie vindt voor onze toekomst gezien de volkshuisvestelijke opgave waarvoor de Wbv Maarn staat. Voor een kleine vereniging als de onze is het moeilijk alles zelf te doen. Omdat Heuvelrug Wonen de samenwerking met ons opzegt vanaf 1 januari 2024 is er enige haast geboden bij het zoeken naar een oplossing aldus Kees de Wolf, directeur-bestuurder van de Wbv Maarn. Hij zal behalve een fusie met een andere corporatie ook de optie ‘zelfstandig blijven’ met een nieuwe samenwerkingspartner onderzoeken. Om te fuseren met een andere partij zal onze vereniging moeten worden opgeheven en omgezet in een stichting. Wat betekent dat? Willen wij dat wel? Zijn wij dan beter af of wordt alles alleen maar duurder of kwalitatief minder? Of biedt een fusie ons juist nieuwe mogelijkheden? Wij houden u op de hoogte.

Wilt u als huurder van de Wbv Maarn meedenken, wilt u meer informatie over waar we nu staan of uw mening met ons delen? Stuur ons een mail en wij nemen contact met u op. Ons emailadres staat onder aan deze bladzijde.

 

11 04 2023 Huurbeleid 2023

Vanaf 1 juli 2023 worden de huren weer aangepast. Voor huurders met een inkomen onder 120% van het sociaal minimum inkomen en een huur hoger dan €575,03  wordt de huur verlaagd tot €575,03. Voor de overige huurders geldt een huurverhoging tot 3%. Er wordt gekeken naar de huidige huur ten opzichte van maximale huur. Onder de linkjes staan het voorstel en adviesaanvraag van de Woningbouwvereniging Maarn aan de Huurdersraad Maarn Maarsbergen, het advies van de Huurdersraad aan de Woningbouwvereniging en het definitieve voorstel van de directeur-bestuurder van de Woningbouwvereniging Maarn, Kees de Wolf.

Voorstel Wbv Maarn

Aanvulling Adviesaanvraag huurverhoging

Reactie en advies van de Huurdersraad

Definitief voorstel huurverhoging van de Woningbouwvereniging Maarn

 

26 01 2023 Wijkplan Tuindorp aan bewoners gepresenteerd

Op 26 januari is het Wijkplan Tuindorp gepresenteerd aan de bewoners van Tuindorp. De afgelopen 3 jaar is de Wbv Maarn bezig geweest met het ontwikkelen van een Wijkplan Tuindorp met als doel Tuindorp (energetisch) toekomstbestendig te maken. Het laatste jaar zijn behalve de Huurdersraad Maarn Maarsbergen ook HERE bouwadvies, de bewonerscommissie Tuindorp, VBMM en de Woonbond betrokken geweest bij de totstandkoming van het Wijkplan. Van een initiële weerstand van een grote groep bewoners t.a.v. eerder ontwikkelde  scenario’s was na de presentatie op donderdagavond 26 januari geen sprake meer. Men sprak zijn waardering uit voor het plan en met name de inspanningen van de bewonerscommissie het afgelopen jaar. Hier leest u het Wijkplan. Meer informatie over Tuindorp leest u op de website van de Wbv Maarn.

Door de omvang van het plan, de inflatie (oplopende rente, dure arbeidskrachten) en andere opgaven die er liggen (nieuwbouw, duurzaamheidsmaatregelen in andere wijken en huurmatiging) is het helaas nog niet zeker of de uitvoering van het plan in deze vorm haalbaar is. 

27 01 2023 Nieuw bestuurslid Jan Willem Nijland

Voorstellen:

Even geleden hoorde ik van Guy Stanworth, de voorzitter van de Huurdersraad Maarn-Maarsbergen, dat men het plezierig zou vinden wanneer zich voor deze raad van de Woningbouwvereniging Maarn nog een kandidaat zou melden. Zelf al een groot aantal jaren, vanaf 1973,  de bewoner van een van de wooneenheden van de woningbouwvereniging vond het wel gepast na zoveel jaren woongenot me hiervoor beschikbaar te stellen. Alzo geschiedde:

Mijn naam Jan Willem Nijland, wonende Klein Amsterdam 76 . Mijn werkzame leven heeft zich  voornamelijk afgespeeld in het lager/basis onderwijs in Maarn. Allereerst op de Tuindorpschool en daarna toen de openbare scholen (Tuindorp en Bosgaard) samengingen op de Meent. Het was een heel plezierige tijd. Sinds 2007, mijn pensioneringsjaar, ben ik vrij man en nu hoop ik in de Huurdersraad het e.e.a. te kunnen doen.

02 12 2022 Ondertekenen Prestatieafspraken

De Gemeente Utrechtse Heuvelrug, woningcorporaties Wbv Maarn, Rhenam Wonen en Heuvelrug Wonen (samen de Federatie) zijn samen met de huurdersorganisaties Huurdersraad Maarn Maarsbergen (huurdersorganisatie van Wbv. Maarn), Huurdersplatform Amerongen en Omstreken (huurdersorganisatie van Rhenam Wonen) en HBV-HW (huurdersorganisatie van Heuvelrug Wonen) tot meerjarige Prestatieafspraken gekomen. Het betreft afspraken voor de periode 2023-2028.

In de prestatieafspraken 2023-2028 leggen we bestaande afspraken of afspraken die al verankerd zijn in andere beleidsdocumenten niet opnieuw vast. We geven aan dat we een bepaalde koers willen varen met elkaar. Eventueel een einddoel met elkaar formuleren of een richting. De prestatieafspraken zijn een middel om daar te komen. Er kan ook voor een andere weg gekozen worden. Belangrijkste is dat we met elkaar in gesprek zijn en blijven. We pretenderen niet compleet te zijn met de voorliggende afspraken. Het document Prestatieafspraken, en de kansrijke bouwprojecten voor de komende jaren zijn bijgevoegd. (Klik op de gekleurde woorden). Een foto van de ondertekening vindt u elders op deze pagina.

25 11 2022 Het leven weer betaalbaar

Het zijn financieel uitzonderlijke tijden. Vrijwel allemaal merken we dagelijks hoeveel invloed de hoge inflatie op ons geld heeft. Steeds meer mensen ontvangen betalingsherinneringen, treffen een betalingsregeling of vragen om een voorschot op hun salaris. De hoge vaste lasten groeien veel mensen boven het hoofd. Daarom roept het Nibud op het leven weer betaalbaar te maken.

Gratis training voor iedereen

Onderdeel hiervan is de gratis online training Aan de slag met je geldzaken. Meer dan ooit vinden we het belangrijk om elkaar te steunen en elkaars kennis en kunde te delen. Met de training Aan de slag met je geldzaken kun je grip op je geldzaken krijgen, houden of verstevigen. Wil je daar liever hulp bij, dan verwijzen we je naar je gemeente en vrijwilligersorganisaties.

Klik hier voor de gratis training

 
21 10 2022 Huurwoning zelf verduurzamen!

Uw huurwoning verduurzamen

Bent u bezig met het klimaat of wilt u graag besparen op uw energiekosten? En wilt u daarom uw woning ver­duur­zamen? Dan zijn daar verschillende manieren voor. Maar wat als u in een huurhuis woont?  Lees op onderstaande site van Centraal Beheer wat u kunt doen.
 
21 09 2022 Doe Maarn Mee Masterplan wordt aangeboden aan de wethouders

Masterplan 2.0 en het Beslisdocument

Dit is het Masterplan Voorzieningen Maarn en Maarsbergen (Het Masterplan) 2.0. Dit is het resultaat van het co-creatie traject Doe Maarn Mee fase C. De leden van de Werkgroep zien dat er een goed gesprek met en door de gemeenschap op gang is gekomen en dat het Maarn en Maarsbergen aan het hart gaat dat er toekomstbestendige dorpsvoorzieningen zijn en blijven. Daar wil de Werkgroep zich voor blijven inzetten, samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Op woensdag 14 september 2022 is het Masterplan 2.0 aan ruim 200 bewoners van Maarn en Maarsbergen, waaronder vele stakeholders en belanghebbenden.

In het masterplan kunt u lezen wat Doe Maarn Mee heeft gedaan en waarom, in het beslisdocument leest u welke keus Doe Maarn Mee heeft gemaakt en waarom. Download beide documenten via onderstaande knoppen.
Lees de laatste versie van 19 oktober 2022, hier zijn enkele kleine tekstuele wijzigingen doorgevoerd ter verduidelijking.

03-04-2022 Huurverhogingen 2022

Zoals elk jaar worden de huren vanaf 1 juli 2022 aangepast. Na overleg met de Huurdersraad heeft de directeur-bestuurder van de Woningbouwvereniging Maarn besloten de voorgenomen huurverhoging enigszins aan te passen. Hieronder vindt u de briefwisseling die hierover heeft plaatsgevonden.

Voorstel Kees de Wolf

Reactie en advies van de Huurdersraad

Definitief voorstel van directeur bestuurder Wbv Maarn Kees de Wolf

Binnenkort krijgt u van de Woningbouwvereniging een brief met de huurverhoging die voor u van toepassing is. Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen de huurverhoging kunt u contact opnemen met de Woningbouwvereniging Maarn.

28 06 2021 Nieuwsbrief Wbv Maarn 100 jaar

Bijgevoegd de digitale versie van de nieuwsbrief ‘Wbv Maarn 100 jaar’ van de Woningbouwvereniging Maarn.

Het fotootje van Harry van Zwol in het artikeltje is niet juist. Harry is de meest linkse persoon op de foto.

Wbv Maarn 100 jaar!

 

 

23 06 2021 Ondertekening addendum prestatieafspraken 2021

Op 22 juni 2021 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug ingestemd met het ondertekenen van het addendum Prestatieafspraken 2021 en een gezamenlijk persbericht. Deze afspraken worden jaarlijks gemaakt door de Gemeente, de Federatie van Woningcorporaties en de Huurdersorganisaties. Belangrijkste onderwerpen zijn de betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen, leefbaarheid, duurzaamheid, zorg en wonen en huisvesting van bijzondere groepen.

Addendum Prestatieafspraken 2021

Persbericht

 

 

 

23 03 2021 Woningbouwvereniging Maarn 100 jaar!

De woningbouwvereniging bestaat dit jaar 100 jaar. Wij vragen huurders verhalen met ons te delen die iets te maken hebben met de woningbouwvereniging. Hieronder leest u het verhaal van 2 mensen die een van de oude woningen in Tuindorp als kluswoning hebben gehuurd en volledig opgeknapt. Met wat ons betreft een prachtig resultaat.

 Lees meer

01 03 2021 Woningbouwvereniging Maarn 100 jaar!

Op 13 mei 2021 bestaat onze Woningbouwvereniging 100 jaar. We zijn hiermee de oudste (nog bestaande) vereniging van Maarn en Maarsbergen. Wij willen hier samen met u aandacht aan besteden. Heeft u  herinneringen die u met ons wilt delen stuur ons die dan zodat wij die kunnen plaatsen op de website van de Huurdersraad. Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen stuur ons die ook.

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van de Woningbouwvereniging Maarn, lees dan bijgevoegd verslag uit het archief van de Wbv Maarn. In 1971  beschrijft de  bestuurssecretaris  A.L. Knook  de  eerste 50 jaar vanaf de oprichting op 13 mei 1921.

wbv maarn 1921-1971

08 10 2020 Onderzoek naar de toekomst van Tuindorp

De Woningbouwvereniging Maarn is een kleine vereniging die 308 sociale huurwoningen exploiteert. Zij heeft als opdracht betaalbare woningen te bouwen en te beheren voor mensen met een laag-of laag-middeninkomen in Maarn en Maarsbergen. Voor betaalbare woningen heb je betaalbare grond nodig. Hierover onderhandelden de Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties met elkaar.

Het onderzoek in Tuindorp richt zich op de toekomst van Tuindorp. Architectenbureau KAW heeft samen met de directeur-bestuurder van de Woningbouwvereniging Maarn Kees de Wolf individuele gesprekken gevoerd met  een aantal huurders en 4 bijeenkomsten georganiseerd met zowel huurders van de Woningbouwvereniging als particulieren die wonen in Tuindorp om mee te denken. In november van dit jaar kunnen huurders van Tuindorp zitting nemen in een  zogenaamd ‘werkatelier’ om mogelijke toekomstscenario’s  te bespreken. De dit jaar opgerichte ‘bewonerscommissie Tuindorp’ zal  ook meedenken en het proces bewaken. Wij houden u op de hoogte.

07 07 2020 TVW uitslag enquête en definitieve uitgangspunten

Er wordt door de Gemeente Utrechtse Heuvelrug een tijdspad ontwikkeld waarin alle wijken aardgasvrij moeten zijn. Wat vindt ú belangrijk bij deze overstap?

Hieronder vindt u de uitslag van de enquête uitgesplitst in huurders en particuliere eigenaren van woningen en de  definitieve uitgangspunten zoals ze gepresenteerd worden aan de gemeente (GUH).

200707 TVW Utrechtse Heuvelrug – Notitie van Uitgangspunten (definitief)

 

 

05 07 2020 Bod 2021 voor het addendum op prestatieafspraken 2019-2024

Onderstaand kunt u het bod voor het addendum op de prestatieafspraken 2019-2024 lezen. Voor 1 juli van elk jaar doen de woningcorporaties in samenspraak met huurdersorganisaties  een voorstel om te komen tot afspraken met de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Vaste thema’s zijn;

  • Duurzaamheid,
  • Betaalbaarheid en beschikbaarheid,
  • Leefbaarheid
  • Wonen en zorg.

 

Definitief Bod 2021-GUH

Zienswijze_bod_op_de_woonvisie_2021_van_de_federatie_en_huurdersorganisaties

28 05 2020 Utrechtse Heuvelrug aardgasvrij

Er wordt door de Gemeente Utrechtse Heuvelrug een tijdspad ontwikkeld waarin alle wijken aardgasvrij moeten zijn. Wat vindt ú belangrijk bij deze overstap?

Laat het weten via de enquête.  Uw antwoorden worden gebruikt bij het opstellen van de Transitie Visie Warmte die dit najaar  gepresenteerd wordt aan de gemeente.

Doet u mee, het gaat ons aan!

https://www.heuvelrug.nl/aardgasvrij-wonen/

Alvast bedankt!

15-5-2020 Transitievisie Warmte Kromme Rijn Gemeenten

Gemeente Utrechtse Heuvelrug is gestart met het opstellen van de Transitievisie Warmte. De Transitievisie Warmte bevat de planning hoe de gemeente wijk voor wijk van het aardgas afgaat in de periode tot 2050. Voor de wijken waar voor 2030 gestart zal worden, bevat de visie ook mogelijke alternatieven.

Wij hebben samen met de 3 andere Krommerijn gemeenten Houten, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede de opdracht gegeven aan adviesbureau Over Morgen om de transitievisie warmte op te stellen, de analyses die daarvoor nodig zijn uit te voeren en het proces te begeleiden. Samen met de werkgroep zullen we een proces van vijf stappen doorlopen waarin we uitgangspunten bepalen, de alternatieven voor aardgas bekijken en bepalen wat de meest kansrijke gebieden zijn om te starten. 

De Transitievisie Warmte is een document met veel impact. Daarom willen we belanghebbenden en inwoners zeer goed betrekken. Dit doen we onder andere via een gemeentelijke werkgroep. Je hebt aangegeven (agenda)lid te willen zijn van de werkgroep. Het gaat in totaal om 5 werksessies van ongeveer 2-2,5 uur. We organiseren de eerste werksessie, een kick-off, in mei. Daarna zal er steeds ongeveer een maand tussen de sessie zitten. We beginnen de komende tijd digitaal en hopen dat we naarmate het proces vordert ook weer in het echt kunnen samenkomen! We vragen partijen in de werkgroep naast de bijeenkomsten om mee te lezen met conceptversies van de transitievisie warmte.

Guy Stanworth zal namens de Huurdersraad Maarn Maarsbergen en Huurdersbelangenvereniging Heuvelrug Wonen plaatsnemen in de de werkgroep Utrechtse Heuvelrug waar ook vertegenwoordigers van de gemeente, vastgoedmanagers van woningcorporaties, ondernemers, Stedin, Eneco, Waterschap Stichtse Rijnlanden, dialoogplein en energiecoöperaties zitting nemen.

03-04-2020 Huurverhogingen 2020

Zoals elk jaar worden de huren vanaf 1 juli 2020 aangepast. Na overleg met de Huurdersraad heeft de directeur-bestuurder Kees de Wolf van de Woningbouwvereniging Maarn besloten de voorgenomen huurverhoging naar beneden bij te stellen. Hieronder vindt u de briefwisseling die hierover heeft plaatsgevonden.

Voorstel Kees de Wolf

Reactie en advies van de Huurdersraad

Definitief voorstel van Kees de Wolf aan de Raad van Commissarissen

Heeft u hier vragen over dan kunt u de Huurdersraad een bericht sturen. Als u het jaarlijkse woonmagazine van de Woonbond over huurverhoging 2020 wilt ontvangen stuur ons dan een e-mail met uw adres en wij doen hem bij u in de brievenbus.

19-02-2020 Ondertekenen addendum 2020 Prestatieafspraken 2019-2024

Op 19 februari 2020 werd verlaat het addendum 2020 prestatieafspraken 2019-2024 getekend door de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Woningcorporaties Heuvelrug Wonen, Rhenam, Woningbouwvereniging Maarn en de huurdersorganisaties Heuvelrug Wonen Huurderscollectief, Huurdersplatform Amerongen en Omstreken en Huurdersraad Maarn-Maarsbergen.  Lees hier het addendum. Heeft u op- of aanmerkingen laat het ons weten. Wij gebruiken uw opmerkingen in komende onderhandelingen..

 

12-12-2019 Brief aan vaste commissie voor binnenlandse zaken

VNG, Woonbond, Aedes en VTW: ‘Meer mogelijkheden voor lokaal huurbeleid’

12-12-2019 13:47

Geef gemeenten, woningcorporaties, en huurdersorganisaties daarom meer ruimte om samen lokaal keuzes te maken in lijn met de lokale marktsituatie. Verander daarom de landelijke grenzen in een landelijk vastgestelde bandbreedte, waarbinnen lokaal keuzes kunnen worden gemaakt. Dat is de boodschap van de vertegenwoordigers van gemeenten, huurders, woningcorporaties en de intern toezichthouders.

De VNG, Woonbond, Aedes en VTW hebben een gezamenlijke brief geschreven aan de Tweede Kamer, die op 12 december 2019 debatteert over de Evaluatie van de Woningwet en het Sociaal Huurakkoord. Dit debat stond oorspronkelijk gepland voor april 2019, maar is een aantal keren uitgesteld.

Naast het lokale maatwerk vinden wij dat huurders in het (lage) middensegment tussen wal en schip dreigen te vallen, dat de differentiatie van de inkomensgrens naar huishoudgrootte eerlijker moet en dat er teveel lastendruk is. De vier partijen doen in de brief voorstellen om de situatie in de volkshuisvesting verder te verbeteren. Immers, woningcorporaties zijn er om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goed en betaalbaar kan wonen. Ook de mensen die, vanwege hun inkomen, gezondheidsproblemen of andere redenen, niet op de vrije markt kunnen huren of kopen. Woningcorporaties bouwen, verhuren en beheren betaalbare huurwoningen. Er liggen grote maatschappelijke opgaven waaraan woningcorporaties en hun toezichthouders, gemeenten en huurders de komende jaren willen bijdragen. 1) de betaalbaarheid van woningen; 2) voldoende nieuwe woningen; 3) de verduurzaming van woningen; 4) de leefbaarheid van de wijken en de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Lees hier de brief van VNG, Woonbond, Aedes en VTW

U kunt het debat nakijken op de site van de Tweede Kamer-debat gemist-commissievergaderingen-12 december 2019

04-12-2019 ALV Woningbouwvereniging Maarn

Op 4 december was er weer een Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Woningbouwvereniging Maarn in de 2 Marken. De directeur-bestuurder Kees de Wolf presenteert het Jaarplan 2020 en de Meerjarenbegroting in aanwezigheid van de Raad van Commissarissen en leden. (alle huurders kunnen lid worden voor €4,50 per jaar).  Ook de Huurdersraad was aanwezig en maakte dankbaar gebruik van zijn spreektijd. De huurdersraad constateert een toenemende zorg bij huurders over de kwaliteit van dienstverlening en communicatie met de Woningbouwvereniging en partners. Hierover stellen verschillende huurders (waaronder Moesbergen en van Vulpen) tijdens de vergadering ook een aantal vragen die vooraf gestuurd zijn aan de Woningbouwvereniging.

De Bewoners van de Heygraefflaan in Maarsbergen hebben enige tijd geleden een bewonerscommissie opgericht. Door direct contact met de Woningbouwvereniging en de Gemeente zijn een aantal langlopende kwesties op het gebied van onderhoud en leefbaarheid voortvarend aangepakt door verschillende partijen. Een van de bewoners vertelt hoe een en ander verlopen is.

Aanwezig waren ook de nieuwe bewoners van een kluswoning op het BEL-plein in Tuindorp. Zij zijn druk bezig hun woning in orde te maken. Zij houden hierover een blog bij die te lezen is op de website van de Woningbouwvereniging.

De Huurdersraad heeft enkele zorgen van huurders kernachtig geprobeerd samen te vatten in een brief aan de directeur-bestuurder. Lees meer onder de link.

 

 

03-09-2019 en 26-09-2019 Overleg met bewoners Heygraefflaan Maarsbergen

3 september. 1e bijeenkomst

Bewoners van de Heygraefflaan, de Woningbouwvereniging Maarn en medewerkers van Gemeente Utrechtse Heuvelrug  hadden vanavond overleg met elkaar. Ook aanwezig waren de Huurdersraad Maarn Maarsbergen (Guy Stanworth), de Dorpsraad Maarsbergen (Yvonne Karelse) en mensen van Heuvelrug Verbindt die de avond organiseerden. Aan de orde kwamen onderwerpen als erfafscheiding, bereikbaarheid woningen, veiligheid rondom woningen (verlichting, verkeer), parkeergelegenheid, onderhoud woningen, communicatie tussen bewoners en Wbv Maarn en het verzoek van bewoners aan de Gemeente de omgeving beter te onderhouden en bewoners meer te betrekken bij het beleid. Dorpscoördinator Rolinka van Markus is contactpersoon over zaken die de Gemeente betreffen. Kees de Wolf van Wbv Maarn stelt voor een bewonerscommissie op te richten die op regelmatige tijden overleg kan voeren met de Woningbouwvereniging. Yvonne Karelse (dorpsraad Maarsbergen) ging in op de  die huidige en toekomstige ontwikkelingen in Maarsbergen en Guy Stanworth (huurdersraad) benadrukte het belang van goede onderlinge communicatie. Op 26 september organiseert Heuvelrug Verbindt een vervolgoverleg in de 2 Marken. Bewoners van de Heygraefflaan worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

26 september , 2e bijeenkomst onder leiding van Heuvelrug Verbindt.

De gemeente zal de paden waar nodig beter begaanbaar maken. Ook zullen de bomen op en rond de Heygraefflaan binnenkort gesnoeid worden. De gemeente onderzoekt nog of de parkeerplaats die weg is gehaald terug kan komen. Nadrukkelijk wordt mensen gevraagd om op de site van de GUH melding te maken van overlast. (Als u de site van de gemeente opstart kunt u klikken op ‘Melden, Klacht, Bezwaar’). Hoe meer bewoners melding maken des te sneller zaken worden opgepakt.

Bewoners van de Heygraefflaan hebben een bewonerscommissie opgericht. Dit is goed nieuws. Bewoners kunnen nu direct in overleg met de Woningbouwvereniging Maarn over alle zaken die het Woongenot kunnen verbeteren. Op 23 oktober is er een overleg met de Wbv Maarn in de school de Merseberch in Maarsbergen. Wij roepen alle bewoners van de Heygraefflaan op om hierbij aanwezig te zijn.

24-09-2019 Digitalisering Woningcorporaties

Technische ontwikkelingen zorgen ervoor dat steeds meer zaken digitaal geregeld kunnen en zullen worden. Wat betekent de digitalisering voor de volkshuisvesting? Welke voordelen heeft het? Welke processen worden gedigitaliseerd en wat betekent dat voor huurders en woningzoekenden? Wat vinden huurders en woningzoekenden belangrijk? Hoe zit het met privacy? Hoe zorgen we ervoor dat mensen die niet digitaal vaardig zijn goed geholpen worden en blijft er ruimte voor maatwerk? Digitalisering roept veel vragen op. Het is dan ook belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Guy Stanworth (Huurdersraad Maarn-Maarsbergen) ging in Weesp in gesprek met de Woonbond, vertegenwoordigers van woningcorporaties Provides en Mitros, Woningnet, automatiseerder Qii (verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Huurpaspoort) en vertegenwoordigers van huurdersorganisaties uit Utrecht, Zeist en Amsterdam.

Mitros werkt inmiddels met de applicatie Qlinker. Woningnet onderzoekt de mogelijkheid met het ‘Huurpaspoort’ of een soortgelijke applicatie te gaan werken.

Het Huurpaspoort komt eraan

 

 

27-08-2019 Zienswijze bod 2020

In reactie op het bod van de federatie van woningcorporaties en huurdersorganisaties werkzaam binnen de Gemeente Utrechtse Heuvelrug onderstaand schrijven. Vanuit de standpunten en daaruit voortvloeiende voorstellen worden afspraken gemaakt voor 2020 en de 4 jaar daaropvolgend.

Zienswijze gemeente bod 2020

 

26-06-2019 Bod op Woonvisie Gemeente Utrechtse Heuvelrug

De Federatie van woningcorporaties werkzaam in de gemeente Utrechtse Heuvelrug doen in samenspraak met  Huurdersraad Maarn Maarsbergen en andere huurdersorganisaties elk jaar een ‘bod’ op de Woonvisie van de gemeente om te komen tot prestatieafspraken voor 2020 en verder. Dit bod richt zich op de wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van de meerjarige of terugkerende afspraken die vorig jaar zijn vastgesteld voor de periode 2019-2024.

Hieonder kunt u het document lezen. Indien u vragen of opmerkingen heeft mail ons dan. Wij gebruiken uw input bij het maken van toekomstige prestatieafspraken

Bod 2020 UH

 

 

23-04-2019 Verwelkomen nieuwe huurders

Al ruim een jaar verwelkomt de huurdersraad nieuwe huurders van de Wbv Maarn in de dorpen Maarn en Maarsbergen. Huurders worden thuis bezocht en krijgen een informatiepakket van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, info over de Woningbouwvereniging Maarn, de positie van de huurdersraad en overige informatie. Wij zijn heel blij dat Sam Lavooy (oud schoolmeester en zoveel meer) de nieuwe huurders bezoekt, verwelkomt en informeert.

Onderstaand een foto van Sam Lavooy in zijn prieel in Tuindorp.

23-04-2019 huurdersraad 2018 en verder

De huurdersraad komt op voor de belangen van huurders van de Wbv Maarn. Wilt u informatie over wat wij doen en hoe wij dat doen en geeft deze website u onvoldoende informatie of wilt u als huurder actief meehelpen onze belangen te behartigen laat het ons weten. Wij reageren via mail, bezoeken u of organiseren een bijeenkomst afhankelijk van uw interesse. Vermeld alstublieft ook uw woonadres als u ons mailt.

Bedankt!

Guy Stanworth, Esmeralda Lopez

11-04-2019 huurverhoging 2019

Onderstaand vindt u het advies van de huurdersraad aan de bestuurder van de Wbv Maarn en zijn reactie wat betreft de huurverhogingen 2019.

Als u vindt dat de hoogte van de huurverhoging onterecht is kunt u de verhuurder (Wbv Maarn) dit schriftelijk melden tussen 1 mei en 1 juli 2019.

Adviesaanvraag Wbv Maarn huurbeleid 2019

huurbeleid2019advies

20190409 brief n.a.v. gekwalificeerd advies HR (002)

05-03-2019 Provinciaal Overleg Woonbond

Op 5 maart was het Provinciaal Overleg van de Woonbond met 8 huurdersorganisaties uit steden en dorpen binnen de provincie Utrecht. Esmeralda Lopez vertegenwoordigde huurdersraad Maarn-Maarsbergen. Directeur van de Woonbond Paulus Jansen ging met de aanwezigen in gesprek over de toekomst van de Woonbond, het recent met woningcorporaties afgesloten “Sociaal Huurakkoord”, leefbaarheid en de Klimaatmars op 10 maart in Amsterdam waren onderwerp van gesprek. Huurdersraad Maarn-Maarsbergen geeft de Woonbond mee dat verlaging van woonlasten voor burgers (en met name huurders met een klein besteedbaar inkomen) de hoogste prioriteit moet hebben.

18-02-2019 schouwing Heygraefflaan Maarsbergen

Op 18 februari 2019 brachten wethouder Rob Jorg, beleidsadviseur Henny van de Ven, de directeur van Wbv Maarn, opzichter Jan van der Vlies en woonconsulent Els van Tuinen de bewoners van de Heygraefflaan een bezoek. Huurdersraad Maarn Maarsbergen was ook aanwezig. Bewoners willen graag dat de gemeente iets doet aan de overlast van personen en auto’s die op ongebruikelijke tijden het industrieterreintje bezoeken en vroegen de wethouder of het onderhoud van de bomen en beplanting voor de woningen verbeterd kan worden. De Wbv Maarn constateert dat de toegankelijkheid op enkele plekken achter de woningen verbeterd moet worden en is in gesprek met enkele bewoners over zaken die het aanzicht van de woningen aangaan. Gemeente en Wbv Maarn zijn in overleg over of en welke acties ondernomen moeten worden.

 

19-12-2018 Sociaal Huurakkoord 2018

Op 19 december 2018 hebben woningcorporaties ingestemd met het nieuwe Sociaal Huurakkoord 2018. Daarin is met de Woonbond afgesproken dat de huurprijs van sociale huurwoningen de komende jaren gemiddeld niet meer verhoogd wordt dan met het inflatiepercentage. Alhoewel er uitzonderingen zijn en de minister de afspraken nog niet heeft omgezet in wetgeving zijn wij als huurdersraad hoopvol.

Hieronder leest u welke afspraken de Woonbond en Aedes (namens de woningcorporaties) gemaakt hebben.

sociaal _huurakkoord _2018_1

 

13-12-2018 Leergang corporatie financien

Op 13 december 2018 heeft Guy Stanworth, lid van de huurdersraad, succesvol de Leergang Corporatie Financiën afgerond. Op de foto met cursisten van diverse woningcorporaties.

11-12-2018 Ondertekenen Prestatieafspraken 2019-2024

Op 11 december 2018 zijn de prestatieafspraken getekend tussen de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Woningcorporaties Heuvelrug Wonen, Rhenam, Woningbouwvereniging Maarn en de huurdersorganisaties Heuvelrug Wonen Huurderscollectief, Huurdersplatform Amerongen en Omstreken en Huurdersraad Maarn-Maarsbergen. Onderstaand vindt u een infographic met een verkorte weergave van de prestatieafspraken 2019-2024 en daaronder het volledige document. Heeft u op- of aanmerkingen laat het ons weten. Wij zullen uw commentaar in komende onderhandelingen inbrengen.

Infographic prestatieafspraken 2019-UH na 3hoeksoverleg

Prestatieafspraken 2019 – 14 nov. 2018 – definitief

09-08-2018 Interview met Kees de Wolf

Vanaf juli 2018 is de heer Kees de Wolf directeur-bestuurder van de Woningbouwvereniging Maarn. Wij vroegen hem hoe Maarn bevalt, wat zijn plannen zijn en hoe hij die wil realiseren.

Hierboven een foto van Kees de Wolf voor het schoolplein. Als u op onderstaande link klikt kunt u het interview lezen.

Interview met Kees de Wolf090818

03-12-2018 Algemene Ledenvergadering Wbv Maarn

Op 3 december presenteerde Kees de Wolf de begroting van de Wbv Maarn voor de komende jaren. Met een man of 20 was er een redelijk goede opkomst. Wij vragen de overige leden en huurders die nog geen lid zijn ook eens een vergadering van de Wbv Maarn te bezoeken.  In een klein uur werden wij bijgepraat over de toekomstplannen en welke gevolgen die hebben voor de huurders. Onderstaand vindt u de bijdrage van de huurdersraad. Het verslag van de vergadering wordt geplaatst op de website van de Wbv Maarn.

ALV03122018bijdragehr

09-09-2018 Informatiebijeenkomst Allemanswaard Amerongen

Op 5 september 2018 organiseerden de woningcorporaties (Heuvelrug Wonen, Rhenam, Woningbouwvereniging Maarn) in samenwerking met 5 huurdersorganisaties een informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden, de wethouder Wonen en andere belanghebbenden. Onderwerpen als lange wachttijden voor een woning, toewijzingsbeleid voor woningen, CO2 neutraal wonen en de bouwmogelijkheden voor sociale huurwoningen werden extra belicht.

Omdat er weinig bouwgrond beschikbaar is binnen onze gemeente is het al jaren een gepuzzel om betaalbare woningen voor iedereen te realiseren.

Sprekers namens de federatie van woningcorporaties waren Jos Sleyfer (directeur-bestuurder Heuvelrug Wonen), Martijn Rink (directeur-bestuurder Rhenam) en namens de gezamenlijke huurdersorganisaties Guy Stanworth (huurdersraad Maarn-Maarsbergen).

Onder de link vindt u een uitgebreid verslag van de bijeenkomst.

verslag bijeenkomst met de politiek050918

 

 

14-06-2018 Bod op woonvisie GUH t.b.v. prestatieafspraken 2019

Hieronder vindt u het bod op de woonvisie van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. De woningcorporaties geven hierin in samenspraak met de huurdersorganisaties aan welke activiteiten zij kunnen en willen verrichten in het kader van de sociale huisvesting. Vanaf september maken de gemeente, de corporaties en huurdersorganisaties hierover afspraken met elkaar. Veel huurders maken zich zorgen over de jaarlijkse huurverhoging, de leegstand in tuindorp, de stand van zaken wat betreft kluswoningen, de lange wachttijden bij toewijzing van een woning, onvoldoende gelijkvloerse woningen voor ouderen, onderhoud op woningen.

Als u suggesties heeft over wat er voor huidige en toekomstige huurders verbeterd kan worden meld ons dat dan.  Samen staan we sterker.

Ook kunt u reageren op de onderwerpen die worden behandeld. Stuur ons uw mening, aanmerkingen of aanvullend advies over zaken in onderstaand document die u en mij als huurders en inwoners van Maarn en Maarsbergen aangaan!

Bod 2019

 

06-06-2018 huurdersraad wordt stichting

De huurdersraad is op 6 juni 2018 een stichting geworden en heeft nieuwe statuten. U kunt ze inzien bij de KvK onder nummer 71830103. De komende tijd wordt de naam van de website aangepast en ons email adres. Wij laten u dat dan weten. De Woningbouwvereniging Maarn blijft gewoon een vereniging. Voor u als huurder verandert er niets.

De statuten waren verouderd en moesten aangepast worden aan de huidige situatie. De taakstelling van de huurdersraad blijft onveranderd. 

 

 

14 maart 2018 Nieuw lid Huurdersraad!

Vanaf 14 maart 2018 is Esmeralda Lopez toegetreden tot de huurdersraad. Zij zal zich bezighouden met huurderscontact en ondersteuning bij verdere activiteiten. De komende tijd zal zij contact met u opnemen en uw e-mail vragen om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen en gebeurtenissen die in uw belang kunnen zijn.

 

13-3 Huurverhoging 2018

Eind februari 2018 heeft de interim directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging Maarn een eerste voorstel tot huurverhoging  gedaan. De huurverhoging gaat 1 juli in. Onderstaand vindt u in het 1e document de reactie van de huurdersraad. Het 2e document is het definitieve voorstel van de directie. De huurverhoging valt ruim binnen de marges die de overheid de corporaties dit jaar geeft. De huren gaan meer omhoog dan vorig jaar. De hogere inflatie is een van de redenen hiervoor. Heeft u vragen of opmerkingen neem CONTACT met ons op.

reactie op huurverhoging 2018-2

Definitief voorstel Huurverhoging incl reactie op HV Maarn Maarsbergen

 

Afscheid Harry van Zwol 16 januari 2018

Harry van Zwol neemt na bijna 45 jaar afscheid! Lees hieronder meer!

afscheid Harry van Zwol

Prestatieafspraken 2018

De Huurdersvereniging Maarn-Maarsbergen (de huurdersraad) heeft in 2017 afspraken gemaakt met collega huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Utrechtse Heuvelrug over diverse onderwerpen die ons huurders aangaan. Hieronder vindt u een verkorte versie van deze afspraken. Wilt u het volledige document inzien kunt u dit via het contactformulier onderaan deze pagina aanvragen of downloaden van de site van de gemeente.

RHE Prestatieafspraken 2018 HEUVELRUG 3

Onderstaand huurdersvertegenwoordigers betrokken bij de afspraken met woningcorporaties en de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Jaap Groeneveld HBV Doorn, Guy Stanworth HV Maarn-Maarsbergen, Martijn Cappenberg Hpf Amerongen en omstreken, Lea Luyten HBV Leersum en Anneke van Voorst HBV Driebergen.

 

 

 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering Wbv Maarn 27-11-2017

De Algemene Ledenvergadering van de Woningbouwvereniging was weer een memorabele. Aan onderwerpen geen gebrek. Een aantal leden trotseerden het barre weer om aanwezig te zijn. Zo ook de voltallige Raad van Commissarissen, de interim directeur-bestuurder en twee leden van de visitatiecommissie die binnenkort de 4-jaarlijkse controle van de Wbv zal doen. Peter de Langen neemt de taken van Anouk Kaiser voorlopig waar tot de nieuwe directeur-bestuurder wordt benoemd. Behalve de werving van een nieuwe bestuurder, de voortgang van de samenwerkingsverbanden met Heuvelrug Wonen en Inbuma en de begroting voor 2018  is vooral  het ‘onder verscherpt toezicht stellen’ door de Autoriteit woningcorporaties een belangrijk onderwerp. Helaas is, na eerdere opgelegde interventies, wederom de continuïteit van de Woningbouwvereniging Maarn ter discussie gesteld. Nadat de leden op de hoogte waren gesteld en zich konden uitspreken over de lopende zaken en de voorzitter van de RvC de vergadering formeel had beëindigd konden wij gezamenlijk een drankje drinken aan de bar van de 2 Marken.

Bijgaand de PowerPointpresentatie van  interim directeur-bestuurder Peter de Langen  tijdens de Alv.

ALV Woningbouwvereniging Maarn nov2017

 

05-07-2017 Bod prestatieafspraken 2018
28-03-2017 Advies huurdersraad jaarlijkse huurverhoging
14-03-2017 Energiecoach 2017

Hieronder vindt u informatie over wat u kunt doen aan het terugdringen van energieverbruik en het voorlichten van andere huurders hetzelfde te doen.

Energiecoach2017

07-02-2017 Werving en selectie Huurderscommissaris

De Raad van Commissarissen van onze Woningbouwvereniging zoekt een Huurderscommissaris/Financieel specialist als vervanger van Marten Brouwer medio juni 2017.

Wilt u betrokken zijn bij de selectie van de Huurderscommissaris, laat dit via een bericht onder aan de pagina even weten. Ik neem dan contact met u op.

Guy Stanworth, voorzitter van de selectiecommissie werving/selectie huurderscommissaris

profiel huurderscommissaris

Klik op onderstaande link voor de oproep aan huurders zitting te nemen in de selectiecommissie.

brief huurders werving huurderscommissaris

29 november 2022. Ondertekening van de prestatieafspraken 2023-2028. Op de foto ziet u van links naar rechts en van boven naar beneden; Wieke van Veldhuizen (directeur bestuurder Rhenam), Dorthe Boerwinkel (strategisch beleidsadviseur Heuvelrug Wonen), wethouder Rob Jorg (Gemeente Utrechtse Heuvelrug), Kees de Wolf (directeur bestuurder Wbv Maarn), Martijn Cappenberg (voorzitter Huurdersplatform Rhenam), Jaap Groeneveld (voorzitter Huurderscollectief Heuvelrug Wonen) en Guy Stanworth (voorzitter Huurdersraad Maarn Maarsbergen).

klik op de foto voor een vergroting

Verlate ondertekening van het addendum 2020 (aanvulling op prestatieafspraken 2019-2024) op 19 februari 2020 met wethouder Rob Jorg, bestuurders van de woningcorporaties Heuvelrug Wonen, Rhenam, Woningbouwvereniging Maarn en de 3 huurdersorganisaties.

klik op de foto voor een vergroting

Ondertekening van de prestatieafspraken op 11 december 2018 met de nieuwe wethouder Rob Jorg, bestuurders van Wbv Maarn en Rhenam en de huurdersvertegenwoordigers van Heuvelrug Wonen Huurderscollectief, Huurdersplatform Amerongen en Omstreken en de Huurdersraad Maarn-Maarsbergen.

klik op de foto voor een vergroting

Ondertekening van de prestatieafspraken op 20 december 2017. Aanwezig zijn de beleidsadviseur van Rhenam Wonen, de directeur-bestuurders van Heuvelrug Wonen, Rhenam Wonen en Woningbouwvereniging Maarn  en de huurdersvertegenwoordigers van de dorpen Maarn-Maarsbergen, Driebergen, Doorn, Leersum, Amerongen en omstreken.                                               

klik op de foto voor een vergroting